28 май 2023
антистатична подложка

Важна информация, характеризираща електрическите свойства на диелектрични или изолационни материали. Повърхностното съпротивление се нарича още повърхностно специфично съпротивление.

Той представлява съпротивлението на квадратна площ от диелектричната повърхност спрямо повърхностния ток на утечка между противоположните страни на квадрата. Според EN 1081:2018+A1:2020 стойността на електрическото съпротивление на повърхност е *средно геометрично от получените резултати от контролите.Единицата е ом. Стойността на повърхностното съпротивление е зависима от:

 • структурата и състава на диелектрика
 • приложеното напрежение
 • температурата
 • състоянието на повърхността на материала
 • влажността на околната среда

Колкото по-голямо е повърхностното съпротивление, толкова по-добри са изолационните характеристики на материала.

В областта на защитата от електростатичен разряд материалите, които не са нито силно изолиращи, нито силно проводими, представляват интерес и ние ще разглеждаме в дълбочина техните свойства. Тези материали са така наречените статични разсейващи материали, те са между изолатора и проводника. Следователно можем да ги определим като материали с повърхностно съпротивление от 10­­6 Ω  – 108 Ω.

*        Средно геометрично : За разлика от средноаритметичната, средната геометрична не се влияе толкова силно от големи отклонения и колебания между отделните стойности в изследвания набор от показатели.

30 юли 2022
антистатичен под

Определяне на електрическото съпротивление на подови настилки е важна част в процеса на контрол по изпълнение по задание от проектант, изискване на инвеститор .

Изборът на индустриалнит подови настилки все повече се увеличава. Каква точно настилка да се избере зависи от производствните и технологични процеси.  Изискванията за износоустойчивост, устойчивост на вредни химически влияния,   противоплъзгащ ефект, не абсорбираща и лесна за почистване повърхност,   антистатичност ,така също и не образуващи фрикционни искри са в основата при избора им от проектанти инвеститори и строители.

При изпълнение на технологични и ремонтни операции е възможно образуването на електростатични заряди,а също и на фракциоанни искри. Това са нежелани събития, възникването им би моголо да доведе до изкрови разряди предизвикващи възпламеняване на горими паро-въздушни и праховъздушни смеси.

Специализирани антистатични подове (антистатични и искронеобразуващи подови настилки) спомагат за предодвратяване на натрупването на статично електричество. Зарядите са малки и не представляват опастност за човек, но могат да попречат на компютри, високоточна апаратура и друга електроника. В допълнение, статичното електричество привлича прах и други замърсяващи частици, което е неприемливо за работа в чисти помещения.

Превенция за недопускане на възпламеняването в взривоопасна среда е използването на антистатични и искронеобразуващи подови настилки.

Според вида на искрите и превенцията от тях  настилките биват:
 • антистатични настилки – не позволяват появата на електростатични искрови разряди.
 • искронеобразуващи  –  не позволяват появата на фракционни искри вследствие на триене или удър.
Настики в зависимост от електричекото им съпротивление :
 • проводими – ел.съпротивление 10­­4Ω – 10­­6Ω
 • антистатични  – ел.съпротивление 10­­6 Ω  – 108 Ω
 • непроводими – ел.съпротивление > 10­­8Ω

Метод за определяне на електрическото съпротивление на подови настилки

Метод с триъгълна стъпка – дефиниран чрез  EN 1081:2018+A1:2020
 • вертикалното съпротивление
 • съпротивлението на земята
 • повърхностното  съпротивление
  Използва се уред за измерване на електрическо съпротивление с точност (калибриран) +/-5%  в диапазона 10­­3Ω – 10­­11Ω и точност +/- 10% над  10­­11Ω.

Допустими отклонения на напрежението на уреда са :

 • 10 V ± 0,5 V за съпротивление под  106 Ω
 • 100 V ± 5 V за съпротивление между 106 Ω и 1011 Ω
 • 500 V ± 25 V за съпротивление над 1011 Ω
Контрол на вертикално съпротивление :
Контрол на съпротивление спрямо земя
 1. електрод  
 2. тестов образец
 3. метална плоча
 4. уред за измерване на съпротивление

Електрическото съпротивление на положена подова настилка се измерва между повърхностен електрод и земя. За площи < 10 m2 се правят най-малко три измервания.

Контрол на повърхностно съпротивление  :

Електрическото съпротивление на положена подова настилка се измерва на повърхността между два електрода. Опитна постановка.

Определяне на електрическото съпротивление на подови настилки

Области на приложение на антистатичните подови настилки

При избора на настилка следва да  се проучат както  експлоатационните условия на работна среда, така и електростатичните и искронеобразуващите свойства.

Списък на приложение на електростатичните и искронеобразуващи подови настилки:

Настилки на база цимент и цимент – полимерни смеси

 • препоръчително – производствени процеси с малко и средно натоварване без удърно въздействие върху пода .
 • Антистатични настилки на база  каучук
 • може да се ползва – производствени процеси с малко и средно натоварване без удърно въдействие върху пода.
 • производствени процеси с малко механично натоварване и удърни въздействия върху пода.
 • Антистатични настилки на база  полимерни смоли .
 • препоръчително –

производствени процеси с малко и средно натоварване без удърно въздействие върху пода .

производствени процеси с тежко механично натоварване без удърно въздействие върху пода .

производствени процеси с повишени изисквания за химична устойчивостпроизводствени процеси с повишени хигиенни изисквания

 • Антистатични настилки на база  термопластични полимери във вид на рола и плочи.
 • препоръчително

производствени процеси с повишени хигиенни изисквания

производствени процеси с малко и средно натоварване без удърно въздействие върху пода

Нормативни изисквания към вида и качествата на подовите настилки.

*НАРЕДБА № Iз-1971 ОТ 29 ОКТОМВРИ 2009 Г. ЗА СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПОЖАР*

Чл. 285. (1) (Изм., ДВ, бр. 75 от 2013 г.) За предотвратяване на разряди от статично електричество и образуване на фрикционни искри в зоните с експлозивна опасност се спазват следните изисквания:

1.подовите настилки се изпълняват от продукти, изключващи възможността за образуване на искри от механичен произход (фрикционни искри);

4. подовите настилки, в т.ч. и от органични материали (синтетични), се изпълняват антистатични със специфично повърхностно съпротивление до 109Ω.

https://www.mrrb.bg/bg/naredba-z-1971-ot-29-oktomvri-2009-g-za-stroitelno-tehnicheski-pravila-i-normi-za-osiguryavane-na-bezopasnost-pri-pojar/

Органът за контрол при ЛАБПРО ЕООД разполага с професионални технически средства, калибрирани подходящ за целите на контрола обхват. ОКС  е разработил процедура за контрол на базата на международни БДС EN  стандарти. Оценка на съответствието се извършва по техническа  спецификация на клиента или БДС EN стандарти. Извършва се контрол на повърхностно съпротивление R p-p[Ohm] и Съпротивление към земя Rg[Ohm]. Измерванията са в обхвата на акредитация на органа за контрол.

31 май 2022

Информационна система – Отпадъци – в помощ на бизнеса

 • Извършване на Регистрацията на задълженото лице  с квалифициран електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 3 от ЗЕДЕУУ.

 • Подаване за утвърждаване или прекратяване на действието на работен лист за класификация на отпадъците по приложение № 5 от Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66 от 8.08.2014 г.);
 • Подаване на заявления за извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци;
 • Подаване на заявления за извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ за извършване дейности по третиране на отпадъци
 • Подаване на заявления за издаване на разрешение за извършване на дейности с  отпадъци;
 • Подаване на заявления за изменение и/ или допълнение или прекратяване действието на документи за извършване на дейности с отпадъци, определени в чл. 67 и 78 ЗУО.
 • Водене на отчетност /попълване на отчетни книги/ и предоставяне на информация /предоставяне на годишни отчети/ чрез НИСО.

02 юни 2020

Каква е периодичността на извършване на контрол на факторите на работната среда и електобезопасността ?

Измерванията на факторите на работната среда са част от мероприятията, които се предприемат за да се оценят рисковете пред работещите.

Съгласно НАРЕДБА № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска, и Чл. 11.  (1) Оценката на риска се преразглежда, когато:
 1. настъпят промени, които могат да окажат влияние върху риска – въвеждане на нови производствени процеси, оборудване, продукти и материали, промяна на организацията на труда, нови сгради и помещения, реконструкция на съществуващи и др.;
 2. след настъпили промени в нормативната уредба;
 3. оценката е направена на основата на данни и информация, станали невалидни или неподходящи;
 4. има условия оценката да бъде подобрена;
 5. прилаганите защитни и профилактични мерки са неефективни или неадекватни;
 6. резултатите от разследвания на злополуки, аварии, професионални заболявания и инциденти без злополуки налагат преразглеждане.
(2) Преразглеждане на оценката се извършва:
 • по преценка на работодателя;
 • по предписание на контролните органи.
Регистър с данни на Органите за оценка  на   съответствието
 • Съществува ли база данни  където може да бъде проверен статуса на Органите за оценка на съответствието?  
В сайта на ИА БСА може да се извърши проверка на статуса на Органите за оценка на съответствието.http://www.nab-bas.bg/bg/searchaccreditation
02 юни 2020

Колко често се извършва контрол на електрически осветителни уредби?

Съгласно чл. 78 ал. 2 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване се установяват с периодични измервания.
Съгласно чл. 381.  на  НАРЕДБА № 16-116 Обн. ДВ. бр.26 от 7 Март 2008г. В процеса на експлоатацията осветителните уредби се подлагат на следните периодични проверки:
1. най-малко един път в годината се измерват степента на осветеност в контролните точки и нивото на общата осветеност;
2. състоянието на осветителната уредба, наличие на стъкла, решетки и мрежи в осветителите, изправността на уплътненията на осветителите със специално изпълнение се проверяват с периодичност, определена от енергетика, но не по-малко от веднъж годишно.
02 юни 2020

Колко често се извършва контрол на защитна заземителна уредба?

Проверка на защитната заземителна уредба, съгласно НАРЕДБА № 16-116 Обн. ДВ. бр.26 от 7 Март 2008г.,се извършват периодично в обхват и срокове,
определени от енергетика, съгласно проекта на съответната електрическа уредба, но не по-дълги от:
1.        една година за измерване на съпротивлението на заземителите спрямо земя;
2.        пет години за измерване на съпротивлението на неутралния проводник спрямо земя – в мрежи с директно заземен звезден център, в които се използва зануляване;
http://labpro.biz/kontrol-na-saprotivlenie-na-podovi-nastilki-esd-inspection/
 • Определяне на електрическото съпротивление на подови настилки (ESD inspection)

02 юни 2020

Контрол на импеданса на защитния контур „фаза – защитен проводник“

За стационарните електрически уредби импедансът на защитния контур „фаза – защитен проводник“  се измерва и оценява с периодичност, определена  в проекта за електрическата уредба , във вътрешни инструкции, които отразяват специфичните особености на отделни приемници на електрическа енергия, както и след основен ремонт на уредбите и  от енергетика – но най-малко веднъж на пет години.
За електрическите уредби с временен характер на монтаж и експлоатация импедансът на защитния контур „фаза – защитен проводник“ или „фаза – проводник PEN“ се измерва и оценява:
1. при всяко първоначално въвеждане в експлоатация на уредби, съоръжения, машини, апарати, инсталации и др.;
2. след всяко преместване и въвеждане в експлоатация на ново работно място на съоръжения, машини, апарати и др.;
3. след ремонти и преустройства, оказващи влияние върху ефективността на зануляването.
НАРЕДБА № 16-116 Обн. ДВ. бр.26 от 7 Март 2008г.
02 юни 2020

Защитни прекъсвачи за токове с нулева последователност (дефектно-токова защита)

Чл. 268. от НАРЕДБА № 16-116 ОТ 8 Февруари 2008 г. за техническата експлоатация на енергообзавеждането
Проверка на задействането на защитния прекъсвач с измерване на тока на задействане и/или времето за изключване се извършва в срокове, препоръчани от инструкциите на производителя, съпровождащи защитния прекъсвач, или в срокове, определени от енергетика, съобразно местните условия.
Проверка на задействането на защитния прекъсвач с измерване на съпротивлението на предпазното заземяване и/или на допирното напрежение  се извършва в срокове , определени от енергетика, но не по-дълги от пет години.
Проверката за съпротивлението спрямо земя на предпазното заземяване се извършва чрез измерване и съпоставка с
максимално допустимата стойност, определена като отношение на допустимото напрежение при допир за конкретните условия и номиналния ток на задействане на защитния прекъсвач, в срокове, определени от енергетика, но не по-дълги от една година.

НАРЕДБА № 16-116 от 8.02.2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането

02 юни 2020

Извършване на контрол на мълниезащитна уредба

Съгласно НАРЕДБА № 4 от  22 Декември  2010 г. За мълниезащитата на сгради , външни съоръжения и открити пространства , сроковете за извършване на периодични проверки на мълниезащитните уредби и техният обхват се определят в проекта съобразно експлоатационните условия. Сроковете  не могат да бъдат по-дълги от:
1. една година – за сгради и външни съоръжения от първа категория на мълниезащита и за мълниезащитни уредби от клас I (за ниво на мълниезащита I);
2. две години – за сгради и външни съоръжения от втора категория на мълниезащита и за мълниезащитни уредби от клас II (за ниво на мълниезащита ІІ);
3. три години – за сгради, външни съоръжения и открити пространства от трета категория на мълниезащита и за мълниезащитни уредби от клас III (за нива на мълниезащита ІІІ и ІV).

Периодичните проверки включват най-малко:

 • 1. визуален преглед за състоянието на мълниеприемниците и токоотводите;
 • 2. измерване на съпротивлението на заземителите.

22 фев. 2015
химичен анализ

Експресен анализ на газови замърсители в работна и околна среда.

 • Индикаторните тръбички ни позволяват за сравнително кратко време да се ориентираме за основни химични вещества във въздуха.Неудобството е в относително голямата неопределеност на измерването и необходимостта да знаем вида на замърсителите. Методът е подходящ при периодични проверки на дадено производство, когато имаме информация за всички емитирани вещества.В динамична и непозната обстановка е много трудно да се предвиди както вида,  така и концентрация на веществата.Този метод е широко използван поради сравнително ниската цена за консумативи, пробовземни апарати и бързо обучение на персонала.

Инфрачервена спектроскопия.

 • Инфрачервената спектроскопия е технология за химичен анализ и определяне на молекулярната структура на твърди ,течни и газообразни вещества. При абсорбционната спектроскопия (FTIP, UV-Vis и др.) може да се определи как веществата абсорбират светлината в дадена честотна област.
  Част от инфрачервената спектроскопия е и FTIP – Инфрачервена спектроскопия с трансформация по Фурие .Всяка молекулярна структура има уникална комбинация от атоми.При облъчване на молекулите в инфрачервена област от електромагнитния спектър те започват да трептят и поглъщат инфрачервените лъчи в точно определени честотни спектри.Именно чрез определяне на пиковете на абсорбция на изследваните газове и в зависимост честотната област на абсорбция се определя вида и концентрацията на изследваното вещество.Всяка молекулярна структура има характерна област на абсорбция.В анализаторите се въвеждат матрици – референтни спектри на веществата и по този начин автоматизирано се определя вида на стотици замърсители. По сложен е случаят на определяне вида и концентрацията на многокомпонентна газова смес или с други думи наличието на няколко замърсителя в пробата.Графиката на абсорбциата е доста сложна понеже се състои от няколко пика и са необходими знания и опит в определяне на замърсителите.Налични са модели на преносими газ-анализотори , които откриват газови компоненти по метода FTIR.По този метод се определят както органични така и неорганични газови смеси.Възможно е предаване на резултатите в реално време от пробовземането на изнесени работни места , на които работят висококвалифицирани специалисти, с опит в спектроскопските измервания.Уредите са полезни при експресен анализ в непозната обстановка и неизвестни замърсители- производствени аварии , пожари и при наличие на вещества за които е невъзможно използването на линейно-колориметричен метод с индикаторни тръбичкиТехнологията се прилага и при въздушно емисионни измервания от точкови източници – топлоелектрически централи, инсинератори, циментови и химически заводи. Измерват се основните индустриални замърсители  в  ppm или ppb  CO, NO, NO2, Формалдехид, NH3, SO2, N2O, HCl, HF, CH4  и др.
 • Полезни връзки
 • https://www.gasmet.com/
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Fourier-transform_infrared_spectroscopy
 • https://www.thermofisher.com/bg/en/home/industrial/spectroscopy-elemental-isotope-analysis/spectroscopy-elemental-isotope-analysis-learning-center/molecular-spectroscopy-information/ftir-information/ftir-basics.html