30 юли 2022
антистатичен под

Определяне на електрическото съпротивление на подови настилки е важна част в процеса на контрол по изпълнение по задание от проектант, изискване на инвеститор .

Изборът на индустриалнит подови настилки все повече се увеличава. Каква точно настилка да се избере зависи от производствните и технологични процеси.  Изискванията за износоустойчивост, устойчивост на вредни химически влияния,   противоплъзгащ ефект, не абсорбираща и лесна за почистване повърхност,   антистатичност ,така също и не образуващи фрикционни искри са в основата при избора им от проектанти инвеститори и строители.

При изпълнение на технологични и ремонтни операции е възможно образуването на електростатични заряди,а също и на фракциоанни искри. Това са нежелани събития, възникването им би моголо да доведе до изкрови разряди предизвикващи възпламеняване на горими паро-въздушни и праховъздушни смеси.

Специализирани антистатични подове (антистатични и искронеобразуващи подови настилки) спомагат за предодвратяване на натрупването на статично електричество. Зарядите са малки и не представляват опастност за човек, но могат да попречат на компютри, високоточна апаратура и друга електроника. В допълнение, статичното електричество привлича прах и други замърсяващи частици, което е неприемливо за работа в чисти помещения.

Превенция за недопускане на възпламеняването в взривоопасна среда е използването на антистатични и искронеобразуващи подови настилки.

Според вида на искрите и превенцията от тях  настилките биват:
 • антистатични настилки – не позволяват появата на електростатични искрови разряди.
 • искронеобразуващи  –  не позволяват появата на фракционни искри вследствие на триене или удър.
Настики в зависимост от електричекото им съпротивление :
 • проводими – ел.съпротивление 10­­4Ω – 10­­6Ω
 • антистатични  – ел.съпротивление 10­­6 Ω  – 108 Ω
 • непроводими – ел.съпротивление > 10­­8Ω

Метод за определяне на електрическото съпротивление на подови настилки

Метод с триъгълна стъпка – дефиниран чрез  EN 1081:2018+A1:2020
 • вертикалното съпротивление
 • съпротивлението на земята
 • повърхностното  съпротивление
  Използва се уред за измерване на електрическо съпротивление с точност (калибриран) +/-5%  в диапазона 10­­3Ω – 10­­11Ω и точност +/- 10% над  10­­11Ω.

Допустими отклонения на напрежението на уреда са :

 • 10 V ± 0,5 V за съпротивление под  106 Ω
 • 100 V ± 5 V за съпротивление между 106 Ω и 1011 Ω
 • 500 V ± 25 V за съпротивление над 1011 Ω
Контрол на вертикално съпротивление :
Контрол на съпротивление спрямо земя
 1. електрод  
 2. тестов образец
 3. метална плоча
 4. уред за измерване на съпротивление

Електрическото съпротивление на положена подова настилка се измерва между повърхностен електрод и земя. За площи < 10 m2 се правят най-малко три измервания.

Контрол на повърхностно съпротивление  :

Електрическото съпротивление на положена подова настилка се измерва на повърхността между два електрода. Опитна постановка.

Определяне на електрическото съпротивление на подови настилки

Области на приложение на антистатичните подови настилки

При избора на настилка следва да  се проучат както  експлоатационните условия на работна среда, така и електростатичните и искронеобразуващите свойства.

Списък на приложение на електростатичните и искронеобразуващи подови настилки:

Настилки на база цимент и цимент – полимерни смеси

 • препоръчително – производствени процеси с малко и средно натоварване без удърно въздействие върху пода .
 • Антистатични настилки на база  каучук
 • може да се ползва – производствени процеси с малко и средно натоварване без удърно въдействие върху пода.
 • производствени процеси с малко механично натоварване и удърни въздействия върху пода.
 • Антистатични настилки на база  полимерни смоли .
 • препоръчително –

производствени процеси с малко и средно натоварване без удърно въздействие върху пода .

производствени процеси с тежко механично натоварване без удърно въздействие върху пода .

производствени процеси с повишени изисквания за химична устойчивостпроизводствени процеси с повишени хигиенни изисквания

 • Антистатични настилки на база  термопластични полимери във вид на рола и плочи.
 • препоръчително

производствени процеси с повишени хигиенни изисквания

производствени процеси с малко и средно натоварване без удърно въздействие върху пода

Нормативни изисквания към вида и качествата на подовите настилки.

*НАРЕДБА № Iз-1971 ОТ 29 ОКТОМВРИ 2009 Г. ЗА СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПОЖАР*

Чл. 285. (1) (Изм., ДВ, бр. 75 от 2013 г.) За предотвратяване на разряди от статично електричество и образуване на фрикционни искри в зоните с експлозивна опасност се спазват следните изисквания:

1.подовите настилки се изпълняват от продукти, изключващи възможността за образуване на искри от механичен произход (фрикционни искри);

4. подовите настилки, в т.ч. и от органични материали (синтетични), се изпълняват антистатични със специфично повърхностно съпротивление до 109Ω.

https://www.mrrb.bg/bg/naredba-z-1971-ot-29-oktomvri-2009-g-za-stroitelno-tehnicheski-pravila-i-normi-za-osiguryavane-na-bezopasnost-pri-pojar/

Органът за контрол при ЛАБПРО ЕООД разполага с професионални технически средства, калибрирани подходящ за целите на контрола обхват. ОКС  е разработил процедура за контрол на базата на международни БДС EN  стандарти. Оценка на съответствието се извършва по техническа  спецификация на клиента или БДС EN стандарти. Извършва се контрол на повърхностно съпротивление R p-p[Ohm] и Съпротивление към земя Rg[Ohm]. Измерванията са в обхвата на акредитация на органа за контрол.