31 май 2022

Информационна система – Отпадъци – в помощ на бизнеса

  • Извършване на Регистрацията на задълженото лице  с квалифициран електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 3 от ЗЕДЕУУ.

  • Подаване за утвърждаване или прекратяване на действието на работен лист за класификация на отпадъците по приложение № 5 от Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66 от 8.08.2014 г.);
  • Подаване на заявления за извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци;
  • Подаване на заявления за извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ за извършване дейности по третиране на отпадъци
  • Подаване на заявления за издаване на разрешение за извършване на дейности с  отпадъци;
  • Подаване на заявления за изменение и/ или допълнение или прекратяване действието на документи за извършване на дейности с отпадъци, определени в чл. 67 и 78 ЗУО.
  • Водене на отчетност /попълване на отчетни книги/ и предоставяне на информация /предоставяне на годишни отчети/ чрез НИСО.